Salgs- og leveringsbetingelser

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder alle salg og tilbud.

1. Pris

Prisen er basert på tilbudsdagens lønninger, materialpriser og valutakurser. For øvrig reguleres prisen i henhold til SSBs indeks 3A, total, regnet fra tilbudsdato til fakturering. Samlet levering og montering blir kontinuerlig utført på dagtid, med mindre annet er avtalt.

Alle priser er ekskl. MVA. levert Kongsvinger, dersom annet ikke er avtalt.

Pris med montering er ekskl. frakt, frakt fra fabrikk, diett, verkstedmateriell og veiavgifter. Våre priser er også ekskl. elektriker og løfteutstyr. Med forbehold om pris og valutaendringer.

HS sender faktura som vedlegg i e-post, fakturaer som sendes i vanlig brevpost der kunden ber om dette medfører fakturagebyr på kr 90,-.

2. Betalingsbetingelser

Betaling forfaller 14 dager etter levering, etter godkjent kredittvurdering eller så kan det kreves forskudd eller kontant hvis annet ikke er avtalt. Ved overskridelse av den i avtalen fastsatte betalingstid regnes morarente i h.h.t. maksimumsrenten av myndighetene.

Vi forbeholder oss retten til å fordele betalingen 70/30:
70% av kontrakten betales før oppstart
30% av kontrakten betales ved ferdigstillelse

Fysisk levering av utstyr kan av forskjellige årsaker finne sted i flere omganger, derfor vil det kunne forekomme delfakturering etterhvert som varer blir levert.

Bankgarantiomkostninger betales av de som forlanger bankgaranti.

2a. HS er ikke ansvarlig for eventuelle avvik som oppstår i leverandørens datablader som er videresendt kunden, dette gjelder vekt, mål og ytelse, men også andre produktdata oppgitt av leverandøren som lager grunnlag for kjøp.

3. Utsettelse av oppdrag

Ønskes oppdraget utsatt må det gis beskjed i god tid, senest innen 24 timer før planlagt oppstart. Kan ikke oppdraget utføres som avtalt eller beskjed ikke blir gitt innen fristen, er kjøper pliktig å erstatte kostnader for medgått tid.

4. Montering og leveringstid

Blir leveransen umuliggjort i kortere eller lengre tid på grunn av kjøpers forhold, er varens salgssum likevel forfalt til betaling. Varen vil da bli lagret for kjøpers regning og risiko. Montering / igangkjøring avtales særskilt, arbeidet debiteres etter gjeldende satser. Leveringstiden regnes fra endelig og fullstendig ordreinngang med alle nødvendige mål og spesifikasjoner. Vi fraskriver oss et hvert ansvar for leveringsforsinkelser eller hindringer som ikke skyldes vår bedrift. Dette gjelder også forsinkelser som skyldes Force Majeure, streik, lockout, havari, transportvanskeligheter etc. Leveringsmåte og risiko-overgang gjelder fra lager (ex warehouse) om ikke annet er skriftlig avtalt.

Leveringstid er etter avtale med selger.

Bygningsmessige arbeider utenom avtalt montasje er ikke inkludert i prisen, såfremt det ikke fremgår av tilbudet, og må i hvert enkelt tilfelle avtales mot tillegg i prisen.

Aktuelt utstyr som kommuniserer over GSM er avhengig av god signalstyrke. Er signalstyrken i området for svak skal kunden ordne eventuelle ekstrakostnader.

Under montasjen må det ikke foregå noen form for trafikk eller annen type jobb på montasjestedet som er til hinder for montør.

5. Leverings-/montasjeforhold av utstyr

Følgende forutsetninger må oppfylles for å benytte standard monteringspriser:
Monteringssted må være nøyaktig anvist.
Utstyr skal være lagret på monteringsstedet.
Det må være tilstrekkelig med strøm, luft, lys etc til att utstyr kan monteres ferdig.
Gammelt utstyr må være fjernet før oppstart om annet ikke er avtalt.
Løftehjelp for flytting reising skal være tilgjengelig slik att ventetid unngås, kunden må stille med hjelpemann.

Underlag skal være riktig dimensjonert i hht. produsentens angivelser.
Gulvet må være støpt eller komprimert slik at lift kan benyttes. Alt festegrunnlag på vegg og i tak for skinner, oppheng, motorer osv. må være ferdig før montør ankommer byggeplass. Eventuelle skjevheter som vanskeliggjør montering blir belastet for medgått tid. El. montasje og kabelstrekk frem til styreskap inngår ikke i prisen, og skal være klargjort av kunde før montasje (strømtilførsel i henhold til leverandørens krav). Det må være tilgang til strøm på montasjestedet. 16amp sikring.
Gulvet må være støpt i godkjent tykkelse. Det må opplyses om skjulte elementer som kabler, etc. Dette skal være avklart av kjøper før montasjestart.

OBS! Må termografering utføres før montering! dekkes dette av kunde, og HS tar ikke ansvar for evt. skader på gulvvarmeanlegg eller andre ting under overflaten.
El. montasje frem til servicebryter inngår ikke i prisen, forbindelse mellom servicebryter og kompressor monteres av elektriker når utstyr er plassert, samtidig med vår montør. Det må være tilgang til strøm på montasjestedet i henhold til produsentens krav.

Godkjent og egnet løfteredskap (truck) ved behov holdes av kunden, om ikke annet er avtalt.

Avvik fra dette inkludert venting vil bli fakturert for medgått tid.

5.1 Tankarbeid:

 • Mulighet for ferdsel med semitrailer til tankens plassering
 • Informasjon om hevert mellom tanker
 • Maksimal beholdning 18 m3 drivstoff (sammenlagt)
 • Er det ikke mulig å kjøre volumene ned så drivstoff må flyttes til annen tank, faktureres det som ekstra arbeid pr. time
 • Er det avtalt fremmøtedag og tid og det ikke er holdt tilbake drivstoff, faktureres oppdragsgiver for det samme som utført oppdrag (dvs. fremmøte, tankvask osv.)
 • Deponering av spesialavfall tilkommer om ikke annet er avtalt
 • Det tas forbehold om skjulte elementer i grunnen som kan forsinke eller utløse ekstra arbeid, dette faktureres for medgått
 • tid
 • Spesielle krav fra enkelte myndigheter som utløser ekstra arbeid eller omgjøring, faktureres for medgått tid
 • Omgjøringer i planlagt arbeidsorde/ jobb, faktureres for medgått tid

6. Mottak av gods

Når gods sendes til kunde, er det kunde som mottar, kontrollerer og lagrer godset forsvarlig. Ved eventuelle skader på godset, både utvendig og under emballasje, må dette skrives på fraktbrevet før signering av fraktbrev til transportøren og skaden må umiddelbart meldes til HS, varen sjekkes samtidig mot pakkseddel og kontakter HS umiddelbart/ samme dag ved eventuelle feil.

HS er ikke ansvarlig for skader som oppstår etter att gods har forlatt vårt lager.
Kjøper må sørge for at varene blir lagret forsvarlig både før og under montasjen, i de tilfeller HS skal utføre montering. Det forutsettes assistanse med bemannet løfteutstyr under avlessing og grovmontasje. All risiko så som beskadigelse og tyveri, overgår til kjøper etter feilfri leveranse.

7. Garanti

Serviceintervallene på maskiner skal være overholdt for at saken skal anses som en garantisak.
Hvis kunde rekvirerer verkstedstøtte og det ikke kan påvises feil eller unormalheter, må kunde selv betale for merarbeid i forbindelse med dette.
Reise og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien. Garantiarbeid utføres mellom kl. 08.00 – 16.00 på hverdager. Vil kjøper at HS skal utføre garantiarbeid på annen tid, vil differansen mellom overtidspris og ordinær timepris og eventuelt helgetillegg bli belastet. Benytter kjøper andre firma til å utføre garantiservice uten Hedmark Service AS samtykke, bortfaller HS sitt garantisvar.
Garanti omfatter konstruksjonsfeil, materialfeil eller produksjonsfeil. Feil som skyldes naturlig slitasje, feil bruk, manglede vedlikehold, ytre påvirkning eller andre faktorer utenfor vår kontroll, dekkes ikke. HS eller produsent har ikke noe ansvar for varer som er blitt montert av ikke godkjente personer eller skader forårsaket av kunde.

HS sitt erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi.
Reparasjoner som utføres på stedet etter kundens rekvisisjon eller anmodning, godskrives kun når dette på forhånd er skriftlig avtalt.
Garanti meldes inn på vår hjemmeside hedmark-servicde.no/garantiskjema/

Reklamasjoner: eventuelle reklamasjoner må skje snarest mulig og innen 5 dager etter varens mottagelse.

Reparasjon på stedet når dette er avtalt og hvor en HS representant vil komme til stedet for så vidt mulig å foreta en reparasjon på stedet eller arrangere at produktet blir flyttet til et egnet sted for etterfølgende reparasjon. Når produktet blir flyttet til et annet sted for reparasjon, er ikke HS pliktig til å fremskaffe erstatningsprodukt i påvente av reparasjon.
HS forsøker, at det innen 4 arbeidsdager sendes en tekniker etter att eventuelt nye deler er sendt og kunde ikke klarer å utbedre dette selv, som påbegynner reparasjon av produktet på kundens adresse.
Fra den dato leveransen er overlevert/ sendt, gir HS garanti på 1 år. Dette forutsetter at ingen andre enn HS eller de HS har godkjent til å uført oppdrag på produktet. Om kunden velger å ikke ta i bruk utstyret umiddelbart, forlenges ikke garantitiden ytterligere.

7.1 Garantien dekker ikke

Kjøring og reisekostnader på ikke fastmontert utstyr, dette skal bringes til vårt verksted for reklamasjonsjobber. (Vil kjøper at Hedmark Service AS skal utføre garantiarbeid ut hos kunde, vil dette bli belaste med ordinære satser).

Utskiftingsomkostninger:
Slitasjeskader forårsaket bruk som ikke er i henhold til vedlikeholds veiledning.
Garanti dekker aldri tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap som kunde kan påføres ut ifra stå tid i forbindelse med en garantijobb. Forhandler kan ikke stilles ansvarlig for forsinkelser i arbeidet som skylde f.eks. sykdom, ekstreme værforhold, forsinket postgang etc.
Feil og mangler som skyldes feil bruk eller kan skyldes bruker, må dekkes av kunde selv.
Transportkostnader dekkes av kunden ved sending av varer.

8. Avfall

Kjøper har ansvaret for å fjerne emballasje, eventuelt demontert gammelt utstyr, hvis ikke annet er avtalt.

9. Varmearbeider

Når det er behov for varme arbeider eller annet som skaper varme, stiller kunden med brannvakt, hvis dette ikke er mulig vil vi fakturere dette for medgått tid.

10. Rapportering

Det blir ustedet rapport pr. oppdrag send pr. mail/ post fortløpende etter at oppdraget er utført Arbeid som påløper i arbeidsprosessen/ oppdraget, som f.eks. ekstra dokumentasjon, rapporteringer eller uteglemt informasjon/opplysninger som medfører ekstra rapportering blir fakturert etter medgått tid.

11. Tvister

I tilfelle søksmål, anses selgerens verneting som vedtatt av begge parter. For øvrig gjelder NS 3430 der som intet annet fremgår av det ovennevnte.

12. Adgang og tilgjengelighet til oppdragssted

Det er kundens ansvar å påse at det ikke finnes hindringer som vanskeliggjør HS sin utførelse av tjenesten. Hvis oppdragsstedet ikke er tilgjengelig og HS således ikke kan utføre oppdraget, vil kunden bli belastet for bomtur. Hvis HS må vente mer enn 5 minutter på å få utført oppdraget vil kunden bli belastet for dette (ventetid). HS vil i det enkelte tilfelle vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å muliggjøre at oppdraget gjennomføres uten at kunden belastes for bomtur eller ventetid. Ved gjennomføring av slike tiltak belastes kunden for medgått arbeidstid for å rydde hindringen.

Ved oppmøte der noen av disse forhold ikke ligger til rette vil det bli fakturert for det samme som utført oppdrag (dvs oppmøte, kontroll osv).

13. Bestilling av oppdrag

Oppdrag som ønskes utført utenfor normale åpningstider vil bli belastet med overtidsgebyr som følger:
50 % mellom kl. 16 og kl. 21.00 og 100% mellom kl. 21.00 og kl. 07.00 på̊ hverdager, unntatt bevegelige helligdager. Det blir beregnet 100% overtid fra fredag kl. 16 til mandag kl. 07.00.
Vaktutrykninger blir belastet med gjeldende gebyr.

14. Underentrepenører

Hedmark Service AS har rett til å benytte seg av underentreprenører ved utførelse av arbeid iht. nærværende kontrakt. Disse skal følge de samme krav til prosedyrer m.v som fremgår av avtalen. Kunden skal imidlertid i alle spørsmål som gjelder avtalen, forholde seg direkte til HS og ikke til underentreprenøren.

15. Retur av deler/utstyr

All retur skal avtales skriftlig med HS og tilsendt returbrev må fylles ut med pakkseddel/ fakturanummer (Kopi av pakkseddel og faktura må medsendes) og sendes med varen.
HS forbeholder seg retten til å avslå retur av deler etter kvalitetskontroll selv om retur er avtalt.
Returnerte deler må være salgbar og være i original emballasje, ved skader på emballasje kan retur ikke påberegnes.
Deler som har vært montert, tas ikke i retur.
Returfrakt betales av kjøper.
Det beregnes et returgebyr på 20% av delens fakturabeløp, unntak for returgebyr er retur som skyldes feilekspedering fra HS, da må varen returneres på billigste måte.
HS står ikke ansvarlig for utgifter som kan anses å være utover det normale som f. eks bruke av løfteinnretninger eller innleie av maskiner ekstern aktør for montering/ demontering.

16. Leasing

Alle leasing tilbud er med forbehold om godkjenning og de vilkår som er gjeldende fra leasing leverandøren. Forsinkelser ved feil innsendt papirer fra kunde kan ikke belastes HS. Etter endt leasing avtale leveres utstyr tilbake til HS hvis ikke annet er avtalt.

17. Konfidensialitet

Denne informasjon er strengt konfidensiell og skal ikke deles med andre enn de involverte parter i virksomheten.

Garanti og reklamasjon

Garanti

 • Garanti omfatter konstruksjonsfeil, materialfeil eller produksjonsfeil. Feil som skyldes naturlig slitasje, feil bruk, manglede vedlikehold, ytre påvirkning eller andre faktorer utenfor vår kontroll, dekkes ikke.
 • HS eller produsent har ikke noe ansvar for varer som er blitt montert av ikke-godkjente personer eller skader forårsaket av kunde.
 • Serviceintervallene på maskiner skal være overholdt for at saken skal anses som en garantisak.
 • Hvis kunde rekvirerer verkstedstøtte og det ikke kan påvises feil eller unormalheter, må kunde selv betale for merarbeidet i forbindelse med dette.
 • Reise- og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien. Garantiarbeid utføres mellom kl. 08.00 – 16.00 på hverdager. Vil kjøper at Hedmark Service AS skal utføre garantiarbeid på annen tid, vil differansen mellom overtidspris og ordinær timepris og eventuelt helgetillegg, bli belastet. Benytter kjøper andre firma til å utføre garantiservice uten Hedmark Service AS samtykke, bortfaller Hedmark Service AS sitt garantisvar.
 • HS sitt erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi.
 • Reparasjoner som utføres på stedet etter kundens rekvisisjon eller anmodning, godskrives kun når dette på forhånd er skriftlig avtalt.
 • Reklamasjoner: eventuelle reklamasjoner må skje snarest mulig og innen 5 dager etter varens mottagelse.
 • Reparasjon på stedet når dette er avtalt, og hvor en HS-representant vil komme til stedet for så vidt mulig å foreta en reparasjon på stedet eller arrangere at produktet blir flyttet til et egnet sted for etterfølgende reparasjon. Når produktet blir flyttet til et annet sted for reparasjon, er ikke HS pliktig til å fremskaffe erstatningsprodukt i påvente av reparasjon, med mindre en tilleggsgaranti-service er avtalt skriftlig med kunden.
 • HS forsøker, at det innen 4 arbeidsdager sendes en tekniker, som påbegynner reparasjon av produktet på kundens adresse.

Garantien dekker ikke

 • Kjøring og reisekostnader på ikke-fastmontert utstyr, dette skal bringes til vårt verksted for reklamasjonsjobber. (Vil kjøper at Hedmark Service AS skal utføre garantiarbeid ut hos kunde, vil dette bli belastet med ordinære satser)
 • Utskiftingsomkostninger.
 • Slitasjeskader forårsaket bruk som ikke er i henhold
  til vedlikeholdsveiledning.
 • Garanti dekker aldri tapt arbeidsfortjeneste eller
  andre tap som kunde kan påføres ut ifra stå tid i forbindelse med en garantijobb. Forhandler kan ikke stilles ansvarlig for forsinkelser i arbeidet som skylde f. eks. sykdom, ekstreme værforhold, forsinket postgang etc.
 • Feil og mangler som skyldes feil bruk eller kan skyldes bruker, må dekkes av kunde selv.
 • Transportkostnader dekkes av kunden ved sending av varer.

Retur av varer og kreditering

 • All retur skal avtales skriftlig på forhånd og returskjema være vedlagt.
 • Returvarer skal være pakket i original emballasje og tydelig merkes med opprinnelige ordre-, fakturanummer og bestillingsnummer.
 • Returforsendelser skjer for kundens regning og risiko.
 • Retur av standard lagervare kan bare skje etter
  avtale med Hedmark Service AS. Kjøper belastes da med minimum 20 % av salgsverdien. Varene returneres for kjøpers regning og risiko. Retur av fabrikkbestilte varer kan ikke foretas.

Transportskader

 • Ved evt. transportskade på en vare er kunden forpliktet til å melde fra innen samme arbeidsdag elektronisk, og samtidig ha notert på fraktbrev for evt. å få dekket dette.

Angrerettskjema for nettbutikk

Angrerettskjema finner du her