Politikk for etikk og samfunnsansvar
for Hedmark Service AS

Vi utfører vårt arbeid etter Hedmark Service sin gjeldende politikk og etiske retningslinjer:

Forskjellsbehandling eller trakassering på bakgrunn av kjønn, legning, rase/nasjonalitet, alder, religion, funksjonsnedsettelse eller politisk overbevisning skal ikke forekomme.

Vi skal til enhver tid følge arbeidslovgivning og våre verdier. De ansatte har et personlig ansvar for å overholde normer og restriksjoner som følger med disse lovene, reglene og forskriftene. HS er ikke forpliktet til reglene i Åpenhetsloven, vi oppfyller ikke 2 av de 3 kriteriene. Men som underleverandør til forpliktede kommer vi delvis innenfor loven, særlig kartlegging og risikoanalyse. HS har hatt en totalgjennomgang med kartlegging og risikoanalyse av alle våre arbeidsfelt som revideres årlig.

Alle ansatte står fritt til å organisere seg i fagforeninger.

Vi er mot alle former for korrupsjon og har forpliktet oss til å drive vår virksomhet i samsvar med at vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser

Vi skal drive vår virksomhet i samsvar med FNs ti veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og vi skal ivareta anstendige arbeidsforhold og miljø (ILO). Vi anstrenger oss for å ikke være delaktige i noe brudd på de grunnleggende menneskerettighetene.

Vi skal være bevisst våre forpliktelser i hht personvern og håndtere personopplysninger i tråd med gjeldende lovverk.

Ansattes taushets- og lojalitetsplikt skal ikke være til hinder for å melde fra om kritikkverdige forhold i henhold til egen rutine 1.6 Varsling.

Gjennom vårt Miljøfyrtårnsertifikat får vi konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Alle våre ansatte skal opptre ansvarlig på nettet og på sosiale medier. Vi tar aldri bilde av kollegene og legger dette på sosiale medier uten deres godkjenning. Likeledes skal bilder som kan skade bedriftens rennommé heller ikke offentliggjøres.

HS er medlem i startBANK.

Vi jobber for en kultur som fokuserer på samarbeid, engasjement og innstilling som hjelper oss å nå målene våre sammen i team HS.

Espen Jahnsrud, daglig leder