Tømming, kontroll og drift av oljeutskiller

Vi tilbyr tømming og serviceavtaler

Tømming, rengjøring og kontroll av oljeutskiller
Prøvetaking
Tømming av sandfang
Deklarering av avfallet
Rapportering og dokumentasjon til myndighetene

Våre biler er ADR godkjente, det vil si at de er utstyrt slik at de er godkjent til frakt av farlig avfall.

Oljeutskillere brukes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje.

Drift og kontroll av oljeutskiller

For å forhindre at oljesøl kommer ut i det offentlige avløpsnettet er virksomheter som verksteder, bensinstasjoner, vaskehaller, bussterminaler, klargjøringssentraler for kjøretøy/anleggsmaskiner og lignende pålagt å ha godkjent oljeutskiller. Oljeutskilleren hindrer olje i å komme ut i det offentlige avløpsnettet eller ut i vassdragene.

Virksomheter som har oljeutskiller må sørge for å ha vedlikeholds- og tømmeavtale med godkjent firma. Dette omfatter:

 • Å registrere oljeutskiller hos kommunen
 • Å ha en drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør som rapporterer til kommunen
 • Å ha en avtale om prøvetaking av oljeutslipp som rapporteres til kommunen

Tømming av oljeutskiller

 • Sandfang og oljeutskiller skal tømmes ved behov og minimum 1 gang per år.
 • Oljeutskilleren må ha jevnlig tilsyn og det må finnes en driftsjournal hos eier.
 • Oljeutskiller bør tømmes når 70 – 80 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt.
 • Oljeutskillere som lagrer oppsamlet olje i våtvolumet, bør tømmes før 25 % av volumet er fylt med olje. Dersom dette ikke gjøres vil renseeffekten bli betydelig redusert.
 • Sandfang bør tømmes når ca 50 % av volumet er fylt opp eller når 50 cm restvannsnivå peiles.

Håndtering av olje, sand og slam

Oljen som skilles ut i en oljeutskiller er farlig avfall.  

Det samme gjelder avfall fra tilhørende sandfang. Olje og slam skal derfor leveres til et godkjent mottak for farlig avfall. Olje og slam skal ikke blandes med annet avfall.

Oljeemulsjoner fra oljeutskillere er ikke omfattet av refusjonsordningen for spillolje. 

Dokumentasjon av utslipp

Oljeinnholdet i utgående vann skal i henhold til kapittel 15 i forurensningsforskriften være lavere enn 50 mg olje/l vann. Myndighetene kan imidlertid ha fastsatt en annen grense i virksomhetens tillatelse. 

Virksomheten må utføre målinger av utslippsvannet, og kunne dokumentere at grenseverdiene overholdes. Målinger av olje i vann etter forurensningsforskriftens kapittel 15 skal gjøres i henhold til standarden NS EN ISO 9377. Denne standarden måler hydrokarboner i spekteret C10-C40. Med mindre kommunen, statsforvalteren eller Miljødirektoratet har fastsatt noe annet i virksomhetens tillatelse eller i eget vedtak, er det dermed konsentrasjonen av C10-C40 som skal ligge under 50 mg/l (eller annen fastsatt grense). 

Krav til prøvetaking

Det stilles krav til prøvetaking av utløpsvannet fra oljeutskillere, prøve må tas minst en gang årlig.

Prøver sendes til analysering hos et akkreditert laboratorium, prøver kan tas utenom tømming. Enkelte kommuner har egne forskrifter som avviker fra de nasjonale kravene. Kommunene er myndighet ovenfor virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften.

Krav om internkontroll

Virksomheter som har en oljeutskiller skal kunne dokumentere at de har tilstrekkelige rutiner for tømming, drift og vedlikehold av utskilleren. Rutinene skal sikre at funksjonen til utskilleren opprettholdes, og at det ikke oppstår fare for forurensning. 

Internkontrollen må som et minimum inneholde informasjon om oljeutskillerens kapasitet, driftsrutiner, dokumentasjon for levert olje/slam og rutiner for prøvetaking av utgående vann. 

Myndigheter

Kommunen er myndighet for virksomheter som er omfattet av kapittel 15 i forurensningsforskriften, «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann». Kommunen kan også stille krav blant annet til oljeholdig avløpsvann fra virksomheter som har påslipp til kommunens avløpsnett. Vilkårene i kapittel 15A-4 må da være oppfylt. Normalt er statsforvalteren eller Miljødirektoratet myndighet for virksomheter med utslipp av oljeholdig avløpsvann, som ikke faller innunder kapittel 15 i forurensningsforskriften.

Drift og kontroll av oljeutskiller

For å forhindre at oljesøl kommer ut i det offentlige avløpsnettet er virksomheter som verksteder, bensinstasjoner, vaskehaller, bussterminaler, klargjøringssentraler for kjøretøy/anleggsmaskiner og lignende pålagt å ha godkjent oljeutskiller. Oljeutskilleren hindrer olje i å komme ut i det offentlige avløpsnettet eller ut i vassdragene.

Virksomheter som har oljeutskiller må sørge for å ha vedlikeholds- og tømmeavtale med godkjent firma. Dette omfatter:

 • Å registrere oljeutskiller hos kommunen
 • Å ha en drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør som rapporterer til kommunen
 • Å ha en avtale om prøvetaking av oljeutslipp som rapporteres til kommunen

Tømming av oljeutskiller

 • Sandfang og oljeutskiller skal tømmes ved behov og minimum 1 gang per år.
 • Oljeutskilleren må ha jevnlig tilsyn og det må finnes en driftsjournal hos eier.
 • Oljeutskiller bør tømmes når 70 – 80 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt.
 • Oljeutskillere som lagrer oppsamlet olje i våtvolumet, bør tømmes før 25 % av volumet er fylt med olje. Dersom dette ikke gjøres vil renseeffekten bli betydelig redusert.
 • Sandfang bør tømmes når ca 50 % av volumet er fylt opp eller når 50 cm restvannsnivå peiles.

Håndtering av olje, sand og slam

Oljen som skilles ut i en oljeutskiller er farlig avfall.  

Det samme gjelder avfall fra tilhørende sandfang. Olje og slam skal derfor leveres til et godkjent mottak for farlig avfall. Olje og slam skal ikke blandes med annet avfall.

Oljeemulsjoner fra oljeutskillere er ikke omfattet av refusjonsordningen for spillolje. 

Dokumentasjon av utslipp

Oljeinnholdet i utgående vann skal i henhold til kapittel 15 i forurensningsforskriften være lavere enn 50 mg olje/l vann. Myndighetene kan imidlertid ha fastsatt en annen grense i virksomhetens tillatelse. 

Virksomheten må utføre målinger av utslippsvannet, og kunne dokumentere at grenseverdiene overholdes. Målinger av olje i vann etter forurensningsforskriftens kapittel 15 skal gjøres i henhold til standarden NS EN ISO 9377. Denne standarden måler hydrokarboner i spekteret C10-C40. Med mindre kommunen, statsforvalteren eller Miljødirektoratet har fastsatt noe annet i virksomhetens tillatelse eller i eget vedtak, er det dermed konsentrasjonen av C10-C40 som skal ligge under 50 mg/l (eller annen fastsatt grense). 

Krav til prøvetaking

Det stilles krav til prøvetaking av utløpsvannet fra oljeutskillere, prøve må tas minst en gang årlig.

Prøver sendes til analysering hos et akkreditert laboratorium, prøver kan tas utenom tømming. Enkelte kommuner har egne forskrifter som avviker fra de nasjonale kravene. Kommunene er myndighet ovenfor virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften.

Krav om internkontroll

Virksomheter som har en oljeutskiller skal kunne dokumentere at de har tilstrekkelige rutiner for tømming, drift og vedlikehold av utskilleren. Rutinene skal sikre at funksjonen til utskilleren opprettholdes, og at det ikke oppstår fare for forurensning. 

Internkontrollen må som et minimum inneholde informasjon om oljeutskillerens kapasitet, driftsrutiner, dokumentasjon for levert olje/slam og rutiner for prøvetaking av utgående vann. 

Myndigheter

Kommunen er myndighet for virksomheter som er omfattet av kapittel 15 i forurensningsforskriften, «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann». Kommunen kan også stille krav blant annet til oljeholdig avløpsvann fra virksomheter som har påslipp til kommunens avløpsnett. Vilkårene i kapittel 15A-4 må da være oppfylt. Normalt er statsforvalteren eller Miljødirektoratet myndighet for virksomheter med utslipp av oljeholdig avløpsvann, som ikke faller innunder kapittel 15 i forurensningsforskriften.

Vi leier også ut oljeutskillere

 • Utleie av oljeutskiller ved forurensning i grunn.
 • En midlertidig løsning der permanent oljeutskiller er satt ut av drift.
 • Vi hjelper til med utbedring av forurenset grunn.
 • Tilsyn og tømming.
Forespør leie

Er du fortsatt usikker på hva du trenger hjelp til?

Vi hjelper deg gjerne! Kontakt oss for tips og råd via kontaktskjemaet nedenfor eller ring oss på 62882250 eller 90669067.